Til alle prosjekter

Fjell

Leitevegen

4 flotte rekkehusleiligheter under oppføring. Gode solforhold. Parkering i carport. Lav dok.avg!

Del på:
Adresse

Leitevegen, 5357 Fjell

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

3 790 000,-

Antall soverom

3

Areal

115 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Hovedoppdragsnummer

95-20-9020

Eiendom

Leitevegen, 5357, Fjell

Matrikkel

Gnr. 57 bnr. 159 i Øygarden kommune

Eierform

Eierseksjon

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse

Ansvarlig megler

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Selger/Utbygger

Sartor maskin as v. Arild Bøthun

Hjemmelshaver

Kristoffer Lie

Priser fra - til

Priser fra 3 790 000 - til 3 990 000

Arealer

Primærrom: 115 kvm - 122 kvm

Fellesutgifter

Kr.2 700,- pr.mnd. Varmtvann, vannboren oppvarming, husforsikring, brøyting og vedlikehold.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Øygarden kommune.

Energimerke

Energiattest med energimerke

Beliggenhet

Velkommen hjem til Leitevegen 12B! Boligen ligger i et rolig og stille nabofelt med nærhet til barnehager og skoler i alle alderstrinn. Fjell KFUM-KFUK barnehage ligger like ved. Ulvset skule (1-7 kl.), Fjell ungdomsskule (8-10 kl.) og Sotra videregående skule finner du en kort kjøretur unna.

Dagligvarehandelen tar du på Rema 1000 som ligger innen gåavstand fra boligen. For et utvidet servicetilbud finner du Sartor Senter ca. 10 minutter unna med bil som byr på det meste du måtte trenge fra klesbutikker, restauranter, kino, bowling, sportsbar, vinmonopol etc.

Det er flotte turmuligheter i området. Av innendørs trening finner du Sprek & Blid på Straume som er det største Sprek & Blid senteret samt har egen barnepass mens du er på trening.

Tomt

Eiet tomt, 2339 m²

Leveransebeskrivelse

Det blir levert vannbåren gulvvarme på bad, gang og stue/kjøkken. Dette er inkludert i felleskostnadene (A-konto)

Det blir levert kjøkken av kvalitetsleverandøren Sigdal.

Leilighetene har gjennomgående 1-stavs parkett.

Det blir levert fibernett frem til leilighetene.

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

For komplett leveransebeskrivelse, bestill komplett salgsoppgave.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016

Parkering

Hver seksjon får tildelt parkering i carport.

Vei / Vann / Kloakk

Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Området er regulert til boligformål.

Servitutter / Rettigheter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen og utomhusarealer være forsikret av utbygger. Kjøper må selv besørge egen byggforsikring, samt innbo- og løsøreforsikring.

Utleie

Hele eller deler av boligen kan fritt leies ut.

Fordeler ved å kjøpe nybygg

Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Annet

Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall.

Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

3 790 000,- til 3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7.500,- (Dokumentavgift,-))

8.869,5 (Omkostninger totalt)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Fastpris kr. 49.500,-

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestillingsgebyr

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.

Tilvalg

Det vil være svært begrenset tilgang til tilvalg da byggeprosessen snart er ferdigstilt.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene.

Lovgrunnlag

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer

95-20-9020

Internett

www.eie.no

Les mer
Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Kontakt oss