Til alle prosjekter

Sandnes

Sletteveien 12

Hana - Lekker prosjektert enebolig på stor og solrik tomt. Innebygget garasje og takterrasse på ca 40 kvm.

Del på:
Adresse

Sletteveien 12, 4328 Sandnes

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

8 200 000,-

Antall soverom

Areal

209 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av boligen.

Selger har godkjent salgsoppgaven 21.02.2020.

Hovedoppdragsnummer

54-20-9000

Eiendom

Sletteveien 12, 4328, Sandnes

Matrikkel

Gnr. 38 bnr. 659 i Sandnes kommune

Boligtype

1 enebolig under oppføring.

Eierform

Selveier

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse; Antatt 1.halvår 2021

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Partner Torbjørn Lie

Selger/Utbygger

3bygg as

Hjemmelshaver

3bygg as

Prisantydning

8.200.000,-

Arealer

Primærrom: 209 kvm, Bruksareal: 252 kvm

Definisjon av arealet (BRA):
Det arealet av boligen som ligger innenfor boligens omsluttende vegger inkludert eventuelle uinnredede boder og garasje.

Kommunale avgifter

Blir fastsatt ved ferdigstillelse.

Tomt

Eiet tomt, 885 m²

Tomteverdi

Kr. 2.000.000,-

Dokumentavgift på boligen utgjør kr. 50.000,-

Gebyr for tinglysing av skjøte for tiden kr. 525

Gebyr for tinglysing av pantobligasjoner i forbindelse med eventuelle lån kr 525 per obligasjon.

Attestgebyr kjøper kr 199,50

Det tas forbehold om endring av satsene til offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Leveransebeskrivelse

Innvendige vegger:
Alle tørre rom leveres med gips som blir sparklet og malt.

Gulv:
Fliser i bi inngang, gulv på bad og i dusjsone. (se detaljert beskrivelse i salgsoppgaven).
Forøvrig legges det 1-stavs parkett på alle gulv i tørre rom av typen Eik andante Hvit 14X138X2200mm matt boen.

Trapp:
Trapp med eike espalje (se detaljert beskrivelse i salgsoppgaven)

Rør/Våtrom:
Rør (se detaljert beskrivelse i salgsoppgaven)
Fliser: Modena pro Matrix i 4 fargevalg 60 x 60.

Elektro:
Elektro  (se detaljert beskrivelse i salgsoppgaven)

Ventilasjon:
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Kjøkken:
Kjøkken fra Aubo av typen Yellowstone Eik (se detaljert beskrivelse i salgsoppgaven)

MRK: Sedumtak som vises på illustrasjonen over tv stue medfølger ikke.

Utvendig kledning:
Utvendig kledning vil bestå av cembrit fasadeplater i hvit utførelse samt kledning i upigmentert royal. (kan velges sto puss mot pris tillegg)
3 lags vinduer fra Nordan i sort malt fra fabrikk. (ute og inne)

Tak:
Kompakt tak tekket med Sarnafil.

Fundamentering:
Plate på mark.

Garasje:
Garasje vegger og tak blir gipset (ikke sparklet og malt). Det vil bli montert uttak for el-bil lader.

Uteareal:
Impregnert terrassebord. Hage blir grov planert til plen, singlet gårdsrom.


Se forøvrig vedlegg i salgsoppgaven for ytterligere detaljer.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016). Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell som hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt ihht folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdien normalt utgjøre ca. 80 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no

Parkering

Garasje integrert i husets 1.etasje. Det er i tillegg plass til en mindre bil eller mulighet for egen sykkelparkering i garasjen.

Det vil bli lagt koblingsboks for EL-bil lading.

Boder

Innebod i forlengelse av garasjen med egen inngang fra hagen.

Vei / Vann / Kloakk

Offentlig tilknyttet. Private stikkledninger er separert.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Eiendommen er regulert til boligformål. Gjeldende regulering er reguleringsplan 7505 for Øvre Hana lll.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Stipulert overtagelse

Antatt overtakelse er satt til ca 9 mnd etter byggestart. Antatt 1. halvår 2021.
Begge parter kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom selger ikke har varslet byggestart innen 01.07.2020. Partene vil da være fristilt og har ingen krav mot hverandre.

Ved frafall av Selgers Forbehold og varsling om byggestart, vil siste frist for overtakelse bli meddelt skriftlig. Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig innen 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenking i Kjøpers rettigheter ihht. Bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn selger meddelte som siste frist.

Ved overtakelse vil kjøper få tildelt en håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter.

Utleie

Man har full disposisjonsrett over sin egen bolig med tilhørende plikter og rettigheter. Herunder rett til utleie.

Fordeler ved å kjøpe nybygg

For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Diverse

Det vil bli lagt frem Lyse Fiber til boligen. Kjøper er selv ansvarlig for å kontakte Lyse for montering av hjemmesentral og tilkoblingsavgift vedrørende dette.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom prosjektbeskrivelse og tegninger i prospekt/internettside, er det prosjektbeskrivelse for den aktuelle bolig som gjelder.

Alle modeller, perspektiver, tegninger, beskrivelser, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.

Selger vil benytte standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet, denne følger vedlagt i herværende prospekt. Videresalg før boligen er ferdigstilt og overtatt skal godkjennes av utbygger. Transportgebyr utgjør kr. 100 000,-. Dette gebyret belastes opprinnelig kjøper og tilfaller megler og utbygger for nødvendig arbeid i forbindelse med overdragelsen.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Det følger ingen pengeheftelser med eiendommen. Følgende servitutter medfølger:

1956/2611-2/43 Bestemmelse om gjerde 25.08.1956
Grunnavståelse til gate/vei m.v.

2019/1225933-2/200 Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
16.10.2019 21:00
Rettighetshaver:DNB EIENDOM AS
Org.nr: 910968955

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

8.200.000,-,- (Prisantydning)

Omkostninger
50 000,- (dok. avg. tomteverdi)

8 250 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Grunnpakke (Kr.7 500) Markedspakke 1 (Kr.10 500) Meglerprovisjon (Kr.75 000) Oppgjørshonorar (Kr.6 500) Prospekter/salgsoppgave (Kr.2 750) Tilrettelegging (Kr.5 000) Helside - Boligavisen (Kr.9 875) Totalt kr. (Kr.117 125)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Garantier

Utbygger og/eller totalentreprenør plikter å stille garanti etter § 12 i Bustadoppføringslova ved kontraktsinngåelse. Eventuelt etter at forbehold er frafalt og byggestart er varslet. Kjøper skal ikke betale noen del av kjøpesummen før garanti etter bustadoppføringsloven § 12 foreligger.

Dersom utbygger stiller garanti etter bustadsoppføringslova § 47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtakelse og tinglysing av skjøte.

Selgers forbehold

Selger tar forbehold om at alle nødvendige offentlige tillatelser er gitt selger innen byggestart, herunder godkjent rammetillatelse. I tillegg gjelder forbehold beskrevet i leveransebeskrivelse og romskjema.

Tillegg til salgsoppgave

Som vedlegg til salgsoppgaven vil man finne et tilleggsdokument med relevant og detaljert informasjon. Vedlagt i tilleggsdokumentet ligger reguleringsplan, prislister, situasjonskart, tomtekart, standard kjøpekontrakt, grunnboksutskrift, leveransebeskrivelser, romskjemaer etc. Det er viktig å sette seg inn i hele salgsoppgaven også vedlagte tilleggsdokument før avtale om kjøp inngås.

Videresalg av kontraktsposisjon

Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen
videre før hjemmel er overført.
Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 10.000,-.
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Tilvalg

Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.
Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil kunne bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.
Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Det må i henhold til Plan- og bygningsloven, foreligge ferdigattest før overtakelse kan finne sted. Kommunen kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten at det foreligger enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Arealangivelser

Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde fra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Betalingsplan

Det skal innbetales et forskudd på 10% av kjøpesummen innen 4 uker etter kontraktsinngåelse og byggestart er varslet, likevel tidligst innen 2 uker etter at Selger har presentert garantidokument i henhold til bustadoppføringsloven § 12.

Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjøret (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtakelse av eiendommen.

Lovgrunnlag

Boligene selges i henhold til bestemmelsene i Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997, nr 43.

Oppdragsnummer

54-20-9000

Internett

www.eie.no

Finn.no: Prosjektets ferdigstillelse

Antatt overtakelse er satt til ca 9 mnd etter byggestart. Byggestart vil igangsettes innen kort tid etter at salget av boligen er gjennomført.
Begge parter kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom selger ikke har varslet byggestart innen 01.12.2020. Partene vil da være fristilt og har ingen krav mot hverandre.

Les mer
Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt