Til alle prosjekter

Barkåker

Kremleveien

TØNSBERG/BARKÅKER - *2 SOLGT* Attraktive eneboliger under oppføring. Mulighet for hybel med gode leieinntekter.

Del på:
Adresse

Kremleveien, 3157 Barkåker

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

Fra 4 590 000,- til 4 690 000,-

Antall soverom

3 til 3

Areal

Fra 128kvm til 128kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Priser fra - til

Uten hybel: Fastpris kr. 4 590 000, - + omk.
Med hybel: Fastpris kr. 4 690 000,- + omk.
Omkostninger: Ca. kr. 15.000,-

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget solrikt i 2. rekke fra Hortensveien.  Hyggelig boligområde med for det meste eneboliger. Boligene grenser til LNF-områder og har fint utsyn over naturen mot vest. Til  Tønsberg er det ca. 6,5 km. Til Barkåker sentrum er det ca. 1,5 kilometer.  Området har nærhet til barneskole, barnehage, offentlig kommunikasjon og et godt servicetilbud.
Det er nærhet til flotte tur- og friluftsområder som bl.a. populære Greveskogen, med lysløyper og oppkjørte skiløyper vinterstid. Velger man boligvarianten med hybel er denne enkel å få leid ut om ønskelig. Det er 6 kilometer til universitet og  Greveskogen vgs og Vang toppidrettsgymnas ligger kun 4 km unna. Jfr. forøvrig nabolagsprofil for avstander, beliggenhet og demografi.

Skole/barnehage

Barkåker skole 1-7 kl. 1.5 km
Jareteigen Montessori 1-7 kl. 1.6 km
Wang Ung Tønsberg 8-10 kl. 4.8 km
Kongseik ungdomsskole 8-10 kl. 5.4 km
Wang Toppidrett Tønsberg - 4.6 km
Greveskogen videregående skole - 5.3 km
Barkåker barnehage 1-5 år 1.4 km
Jareteigen Montessori barnehage 3-5 år 1.6 km
Kongseik barnehage 1-5 år 4.7 km

Leveransebeskrivelse

AREAL TOMT:
Tomt 1 -  418 kvm.
Tomt 2 - 489 kvm.
Tomt 3 - 486 kvm.
Tomt 4 - 488 kvm.

I tillegg vil boligene eie 1/4-del hver av vei (gnr. 59, bnr. 56) Denne må driftes og vedlikeholdes av eierne.

AREAL BOLIGENE:
BRA: 138 kvm.
P-ROM: 128 kvm.

GRUNNARBEID OG LANDSKAPSUTFORMING:
Husene fundamenteres på komprimerte masser.
Gårdsplass og carport asfalteres. Planert og
tilsådd uteareal innenfor hver tomt. Beplantninger ikke medregnet.

MUR OG STØPARBEID:
Støpt plate på mark.

YTTERTAK
Tekkes med betongtakstein

INNERVEGGER:
Innvendige vegger kles med
gipsplater.

VINDUER:
Vinduer/vindusfelt etableres dels som standard
åpningsvinduer og dels som fastkarm
vinduer. Standard farge sort,  behandlet
på innvendig og utvendig side. Faste vinduer
etableres som ikke åpningsbare, og må vaskes
utvendig fra stige, eller utstyr med forlengelse.

DØRER:
Dører leveres i glatt utførelse, med standard hvit (bomull) farge.

INNREDNINGER:
Stilretninger for kjøkken, bad og garderober.
Stilretning "SIGDAL UNO " er standard i prosjektet. Standard hvite kombi garderobeskap. Det er muligheter for tilvalg. Det tas forbehold om at det kan velges annen leverandør eller modeller for kjøkken, bad og garderober. I slike tilfeller vil tilsvarende modeller / kvaliteter som er angitt over benyttes. Leveranseomfang av innredning for kjøkken, bad og garderober i den enkelte bolig er inntegnet på kontrakttegning.

GULV:
Boen 3-stavs 13mm eik parkett, eller tilsvarende.
YTTERVEGGER:
Fasademateriell består av beiset eller malt trekledning. Boligkjøper må påregne etterbeandling av treverk (spikerhull, kuttflater, listverk mv.). Impregnert trevrike leveres uten overflatebehanling.
OPPVARMING:
Peisovn type Uno 1 med stålpipe
eller tilsvarende. Panelovner i soverom. Våtrommene og vindfang leveres med elektrisk varme i gulv, for komfortvarme gjennom hele året.
LUFTBEHANDLINGSANLEGG:
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner.
BRANNVERN:
Røykvarsler er tilkoblet strømforsyningen med
batteribackup. Håndslukkeapparat leveres
INNVENDIGE TRAPPER:
Leveres i furu med beisede trinn, hvite vanger med enkelt hvitmalt spilerekkverk. Beiset håndløper i treverk.
TERRASSER:
Terrassegulv utføres med trykkimpregnert
tremmegulv på tregulv tekket med folie/papp
(eller tilsvarende)
Rekkverk utføres i impregnert treverk. På terrasse mot nabohus I sørøst vil det bli etablert en innsysskjerm på ca. 1,8 m høyde.
MALEARBEIDER:
Innvendige vegger i boligene sparkles og
males. Himlinger i boligene leveres sparklet og
malte. I forbindelse med tekniske føringer i div.
rom etableres det innkassinger av gipsplater,
med unntak av i bod der alle tekniske føringer
er synlige. For å ivareta intensjonene for innredningen leveres ikke taklister. Dette vil kunne medføre sprekkdannelser i
overgang mot tak.
EL- INSTALLASJON:
Komplett anlegg frem til forbrukspunkter iht.
gjeldende forskrifter. Leveranse av elektropunkter iht. NEK 400.
Anlegget legges normalt skjult. Der det er
hensiktsmessig ut i fra brann-/lyd-/konstruksjonsmessige
forhold er det åpen forlegning. Det leveres fiber til boligene fra Telenor. Hver enkelt boligkjøper må selv dekke tilkoblingsavgift, abonnement mv.
BELYSNING:
Det er beregnet takpunkt i VF /gang, boder,
stue/kjøkken og soverom. (Lamper er ikke
med i leveransen.) Lampe følger med i utvendig bod samt 1 stk. v/inngangsdør og altan/balkong. 2 stk downlights leveres i bad og bad/vaskerom, ikke takpunkt i samme rom

Formuesverdi

Likningsverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyn tar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Likningsverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Parkering

I carport og i innkjørsel


 

Annet

Selger tar forbehold om de nødvendige offentlige godkjenninger fra Tønsberg kommune. Alle innvendige og utvendige arealangivelser erhentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å kunne gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt i salgsoppgaven.

Det tas forbehold om små men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer skal ikke føre til forringet kvalitet.

Det tas forbehold om at det kan forekomme avvik i arealangivelser, målsatte avstander mv. i forhold til tegninger og faktisk situasjon i terreng etter byggene er ferdigstilt

Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret i boligene, iht. avtale med utbygger. Det gis ingen mulighet til å flytte på komfyr /oppvaskmaskin og nedfelt stålbeslag på kjøkken, samt utstyr tilknyttet vann- og avløp på bad. Alle tilleggsbestillinger og endringer skal
være selgers representant i hende senest ved de
tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesum.

Salget reguleres av Bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger er ansvarlig for å stille lovpålagte garantier. Kjøper kan ikke utføre eventuelle egne arbeider på
boligen før den er ferdigstilt og overtatt. Eiendommen selges iht. salgsoppgave og leveransebeskrivelse og
eventuell avtale om tilvalg/endringer.
Kontraktsposisjonen kan ikke videreselges uten
selgers samtykke. Kjøper kan avbestille boligen før overtakelse er gjennomført. Ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale et avbestillingsgebyr til
Selger på kr 90 000,-, jf bufl. § 54.
Dersom Kjøper avbestiller etter at selger har
vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jfr. bustadoppføringslova § 53.
Boligen består av én boenhet. Hybeldel registreres ikke som egen boenhet, men kan fritt leies ut. Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Kommunale avgifter er ikke fastsatt, men ut i fra Tønsberg kommunes standardsatser antas disse å bli ca. kr. 10.200,- pr. år.
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Følgende servitutter og rettigheter er tinglyst på alle 4 eiendommene.
2011/922752-1/200 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 08.11.2011
Rettighetshaver: TØNSBERG KOMMUNE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere.

Rettigheter på 0704-76/2
Bestemmelse om veg Tinglyst 02.07.2018

Dokumentene følger vedlagt i denne salgsoppgave.

Regulering

Boligene ligger i uregulert område avsatt til boligområde i kommuneplanen. Kopi av situasjonskart, målebrev m.v. er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigstillelse

Det estimeres at boligen er oppført 6-8 måneder
etter signert kontrakt. Endelig overtagelsesdato
meddeles skriflig seneset 6 uker før overtagelse.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte anslag vedrørende ferdigstillelse ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse iht. Bustadoppføringslova § 10. Budgivere må være inneforstått med den usikkerhet som foreligger mht. fremdrift og overtagelse og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte ferdigstillelsestidspunkt
som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.
Dersom vintervær/tele vanskeliggjør arbeidet med ferdigstillelse av utearealene, vil overtagelse skje på midlertidig brukstillatelse. Det legges da opp til at det holdes tilbake et beløp på meglers klientkonto, tilsvarende hva det vil koste å ferdigstille utearealet,
frem til arbeidene er utført og ferdigattest kan gis. Summen som da vil holdes tilbake skal beregnes av en takstmann/eksternt ingeniørfirma,

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Provisjon: kr. 46.500,- pr enhet
Oppgjørsgebyr: kr. 4.000,- pr. enhet
Tilrettelegging: kr. 2.000,- pr. enhet

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

67-18-9031

Internett

www.eie.no

Utbygger

Eldevik Bygg AS

Meglers Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven "dato"

Hovedoppdragsnummer

67-18-9031

Ansvarlig megler

Navn:
Tittel:
Firmanavn: Vestfold Eiendomsmegling AS
Adresse: PB 2388
Org nr: 955607171
Saksbehandlere: og

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

128 128
4 590 000 4 690 000
1 Soverom: 3 P-rom: 128 Totalpris: SOLGT
Musserongveien 8C

Kremleveien

Musserongveien 8C

TØNSBERG/BARKÅKER -4 Prosjeterte eneboliger med mulighet for hybel.

Pris

SOLGT

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Selveier

2 Soverom: 3 P-rom: 128 Totalpris: 4 604 372,-
Musserongveien 8B

Kremleveien

Musserongveien 8B

TØNSBERG/BARKÅKER -4 Prosjeterte eneboliger med mulighet for hybel.

Pris

4 590 000,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Selveier

3 Soverom: 3 P-rom: 128 Totalpris: 4 604 372,-
Musserongveien 8A

Kremleveien

Musserongveien 8A

TØNSBERG/BARKÅKER -4 Prosjeterte eneboliger med mulighet for hybel.

Pris

4 590 000,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Selveier

4 Soverom: 3 P-rom: 128 Totalpris: SOLGT
Kremleveien

Kremleveien

Kremleveien

TØNSBERG/BARKÅKER -4 Prosjeterte eneboliger med mulighet for hybel.

Pris

SOLGT

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere